Wednesday, 20 March 2013

संगोठी नाटकों का बदलता स्‍वरूप

ºÉÆMÉÉä­~ÉÒ-- xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ º´Éâ{É
                         ÉÊnxÉÉÆBÉE-- 15 àÉÉSÉÇ 2013
27  àÉÉSÉÇ  1961 BÉEÉä Éʴɶ´É®ÆMÉàÉÆSÉ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´É­ÉÇ 27 àÉÉSÉÇ BÉEÉä Éʴɶ´É ®ÆMÉàÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ xÉä <ºÉ ={ÉãÉFªÉ àÉå 16 àÉÉSÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä º]ÚÉÊbªÉÉä àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉFÉ   xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ º´É°ô{É  ÉÊ´É­ÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä­~ÉÒ BÉEÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *   <ºÉ ºÉÆMÉÉä­~ÉÒ àÉå ºÉÖ|ÉÉʺÉr ®ÆMÉBÉEàÉÉÔ AàÉ.BÉEä.®èxÉÉ, +ÉWÉÉÒWÉ BÉÖE®è¶ÉÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊjÉ{É֮ɮÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ {ÉÉÆbä xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãɪÉÉ *  jÉ@M´Éän ºÉä ãÉäBÉE® xÉÖBÉDBÉE½ xÉÉ]BÉE iÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉ]áÉ ªÉÉjÉÉ àÉå xÉ]®ÉVÉ ÉÊ¶É´É +ÉÉè® £É®iÉàÉÖÉÊxÉ BÉEä xÉÉ]áÉ ¶ÉɺjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉÉä­~ÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE {ÉÉÒ.AºÉ.lÉ{ÉÉÊãɪÉÉãÉ xÉä {ÉÉ®ºÉÉÒ ®ÆMÉàÉÆSÉ, ®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ xÉä ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå xÉÉ]BÉEÉå BÉEä º´Éâó{É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *  ÉÊ´É­ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA ÉÊjÉ{ÉÖ®ÉÉÊ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä xÉÉ]BÉEÉå BÉEä ¶ÉɺjÉÉÒªÉ º´Éâó{É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàɪÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ®ÆMÉ ¤ÉnãÉÉ, xÉÉ]BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ­ÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ, +ÉÉè® ºÉ¤É BÉÖEU ºÉàÉÉVÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *  ºÉÖ|ÉÉʺÉr ®ÆMÉBÉEàÉÉÔ +ÉWÉÉÒWÉ BÉÖE®è¶ÉÉÒ xÉä xÉÉ]BÉE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉMÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉiÉä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÉʴɺiÉÉ® +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉɪÉÉ *

xÉÉ]BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå ºÉÉʵÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AàÉ.BÉEä.®èxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ =xÉ ÉκlÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉ]BÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉ cè *  gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ {ÉÉÆhbäªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉÉ]áÉ BÉEàÉÉÔ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÖÉζBÉEãÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÆMÉàÉÆSÉ xÉä xɪÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆMÉÉä­~ÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉÉ]áÉBÉEàÉÉÔ +ÉÉè® gÉÉäiÉÉ +É{ÉÉκlÉiÉ lÉä * ={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ¶ÉÆBÉE® ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ xÉä +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *


No comments:

Post a Comment